Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Termíny podání Annual Return a Accounts

Datum publikace: 29. 10. 2009 | Téma: , , ,

Britský obchodní rejstřík vyžaduje od firem registrovaných ve Velké Británii dvě základní povinnosti: každoročně podávat výroční výkaz (annual return) a účetní závěrku (annual accounts).

Annual Return

Za jejich odevzdání obchodnímu rejstříku jsou zodpovědní jednatelé. Termíny je proto nezbytné pozorně hlídat, protože v případě nepodání výkazu a závěrky v zákonné lhůtě uděluje rejstříkový úřad firmám vysoké pokuty a pokud dokumenty nejsou podány ani po upomínce, je firma zrušena z moci úřední (vymazána z obchodního rejstříku) a pokuta soudně vymáhána na posledním jednateli.

Výkaz a závěrku lze podávat na papírových formulářích, které se odešlou na adresu obchodního rejstříku, nebo online přes webové rozhraní obchodního rejstříku.

Annual Return

Annual Return je každoroční výkaz, který obsahuje aktuální údaje o firmě, jejích jednatelích, tajemníkovi a akcionářích. (Příklad annual return.)

Zákonnou lhůtou pro podání výročního výkazu je výročí vzniku firmy, s možností podat výkaz ve lhůtě do 28 dnů.

Příklad: Pokud firma vznikla dne 1. září 2009, musí výkaz podat v termínu od 2. září 2010 do 29. září 2010.

Při nepodání rejstříkový úřad firmu zruší z moci úřední.

Můžeme připravit a podat výroční výkaz za vás za minimální cenu.

Annual Accounts

Annual Accounts pro malé firmy je roční zkrácená účetní závěrka s poznámkami. U malých firem nejsou požadovány auditorská zpráva ani výroční zpráva. Malou firmou se rozumí firma s obratem nižším než 6,5 milionu liber a méně než 50 zaměstnanci.

Zákonnou lhůtou pro podání účetní závěrky je poslední den v měsíci výročí, kdy firma vznikla (tzv. referenční den), s možností podat závěrku ve lhůtě do 9 měsíců (poprvé tedy 22 měsíců po zápisu do obchodního rejstříku).

Příklad: Pokud firma vznikla dne 1. září 2009, je referenčním dnem 30. září a roční závěrka musí být podána v termínu od 1. října 2010 do 1. června 2011.

Při pozdním podání rejstříkový úřad uděluje pokutu od 150 do 1500 liber.

Můžeme připravit a podat účetní závěrku za vás za minimální cenu.

Lhůty pro podání

Dokument Zákonná lhůta Příklad (firma vznikla 10.8.2007)
Annual Return
(výroční výkaz)
Každý rok ke dni výročí vzniku firmy, resp. kdykoli následujících 28 dnů Každoročně k 10. srpnu, resp. poprvé mezi 11.8.2008-7.9.2008, v dalších letech mezi 11.8.2009-7.9.2009, 11.8.2010-7.9.2010, 11.8.2011-7.9.2011 atd.
Annual Accounts
(účetní závěrka)
Každý rok k poslednímu dni v měsíci, kdy firma vznikla (= referenční den), resp. kdykoli následujících 9 měsíců Referenčním dnem je 31. srpen. Každoročně k 31. srpnu, resp. poprvé mezi 1.9.2008-31.5.2009, v dalších letech mezi 1.9.2009-31.5.2010, 1.9.2010-31.5.2011, 1.9.2011-31.5.2012 atd.

Pokuty

Pokud firma nepodala účetní závěrku v zákonné lhůtě, uděluje rejstříkový úřad pokutu od 150 do 1500 liber.

Konkrétní výše pokuty záleží na překročené lhůtě:

Délka zpoždění (od data, kdy měla být závěrka nejpozději podána) Výše pokuty
Ne déle než 1 měsíc 150 liber
Déle než 1 měsíc, ale ne déle než 3 měsíce 375 liber
Déle než 3 měsíce, ale ne déle než 6 měsíců 750 liber
Déle než 6 měsíců 1500 liber

Příklady udělených pokut

Pokuta za pozdní podání účetní závěrky (annual accounts)

Lewis Debt Services
Firma vznikla dne 10. srpna 2007, nejpozději k 31. květnu 2009 měla povinnost podat obchodnímu rejstříku účetní závěrku (annual accounts) za první rok činnosti. Závěrku však podala až 18. června 2009. Rejstříkový úřad vzápětí udělil firmě pokutu ve výši 150 liber. Protože firma pokutu nezaplatila, postoupil Rejstříkový úřad vymáhání dluhu inkasní agentuře The Lewis Group Ltd. Firma nakonec pokutu zaplatila v září 2009 a vyhla se soudní žalobě.

Pokuta za pozdní podání účetní závěrky (annual accounts)

Late filing penalty
Firma vznikla dne 23. července 2007, nejpozději k 30. dubnu 2009 měla povinnost podat obchodnímu rejstříku účetní závěrku (annual accounts) za první rok činnosti. Závěrku však podala až 26. srpna 2009. Rejstříkový úřad vzápětí udělil firmě pokutu ve výši 750 liber.

Zrušení firmy z moci úřední

First Gazette
Firma vznikla dne 10. srpna 2007, nejpozději k 7. září 2008 vznikla povinnost podat obchodnímu rejstříku výroční výkaz (annual return) za první rok činnosti. Výkaz však nepodala. Rejstříkový úřad vzápětí zaslal firmě upomínku. Na upomínku firma nereagovala. Rejstříkový úřad tedy v únoru 2009 zahájil proces zrušení firmy z moci úřední (zanesl firmu na veřejný seznam rušených firem, tzv. First Gazette). Firma nakonec podala výroční výkaz se značným zpožděním 18. června 2009 a vyhla se výmazu z obchodního rejstříku z moci úřední a propadnutí majetku britskému státu.

Nejčastější příčiny vzniku pokut

Nejběžnější příčinou, proč je firmě udělena pokuta za pozdní podání výročních dokumentů, je prostá skutečnost, že jednatelé či majitelé firmy o těchto povinnostech nevěděli. Platí ovšem, že ze zákona jsou za podávání výročního výkazu a účetní závěrky zodpovědní jednatelé firmy. Je proto naprostou nezbytností hlídat povinné lhůty a každý rok ve výročí vzniku firmy povinné dokumenty obchodnímu rejstříku podávat.

Přestože je na odevzdání dokumentů dostatek času (výroční výkaz stačí odevzdat do 28 dní po výročí vzniku firmy, účetní závěrku dokonce do 9 měsíců), doporučuje se obojí odevzdat s dostatečným předstihem! Pokud obchodní rejstřík výroční výkaz nebo účetní závěrku neakceptuje pro formální chyby, zůstane dostatek času pro jejich nápravu.

Druhým důvodem může být nedůslednost jednatele firmy, který nedbá na své povinnosti, na upomínky a udělené pokuty nereaguje. Neřešení problemů však neodvratně vede k výmazu firmy z obchodního rejstříku a propadnutí majetku firmy britskému státu.

Třetím, a poměrně častým důvodem, je chybné podání účetní závěrky. Obchodní rejstřík firmu na chybu upozorní a vyzve k opravě. Pokud však firma podala účetní závěrku krátce před vypršením povinné lhůty, nestihne chybu opravit. Nedoporučuje se proto nechávat povinná podání na poslední chvíli!

Jak postupovat v případě udělené pokuty?

Jestliže obchodní rejstřík udělil firmě pokutu za pozdní podání (late filing penalty), je třeba ji bezodkladně zaplatit. V opačném případě je pokuta postoupena inkasní agentuře, která vyzve firmu k úhradě. V případě neuhrazení je pokuta vymáhána soudně na posledním jednateli firmy.

Proti pokutě lze podat odvolání, ale úspěšné bude pouze tehdy, pokud firma prokáže, že příčiny pozdního podání byly výjimečné. Výjimečnou okolností může být nepředvídaná katastrofa, která udeřila na firmu v kritické době, např. osobní tragédie, která se stala jednateli těsně před termínem podání nebo požár, který zničil účetní záznamy několik dní před vypršením lhůty. Důvodem rovněž může být skutečnost, že ke zpoždění přispěl sám rejstříkový úřad.

Obchodní rejstřík nepovažuje za výjimečné tyto okolnosti:

  • firma je spící (dormant)
  • firma nemá peníze na zaplacení pokuty, firma má finanční potíže, je v konkurzu
  • účetní byl nemocný nebo firma spoléhala na svého účetního, ale ten závěrku nepodal
  • firma o povinnosti nevěděla
  • účetní závěrku ztratila pošta

Pokud se firma chce odvolat, musí tak učinit písemně na adresu obchodního rejstříku (adresa je uvedena na přední straně oznámení o udělené pokutě). Obchodní rejstřík odpoví do 10 pracovních dnů. Do té doby je vymáhání pokuty pozastaveno.

Pokud má firma finanční potíže, může pokutu zaplatit v měsíčních splátkách. Obvykle do 4 měsíců a výjimečně do 10 měsíců, v závislosti na výši pokuty. O splátky je však nezbytné požádat písemně a vysvětlit, proč firma nemůže zaplatit pokutu okamžitě.

Můžeme vyřídit zaplacení pokuty za vás.

Jak postupovat v případě zrušení firmy?

Jestliže firma nereaguje na upomínky zasílané obchodním rejstříkem, je přibližně po půl roce zrušena z moci úřední a majetek firmy propadne britskému státu.

Je-li firma úředně vymazána z obchodního rejstříku, lze požádat o znovuzapsání a obnovení firmy.

Dotazy a komentáře

Vaše reakce

Email nebude zveřejněn.