Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Firma v Anglii na splátky

Možnosti přidělení kreditu (obchodního úvěru)

Zákazníci, kteří objednají více firem, nebo více souvisejících služeb, a výsledná cena překročí částku 6830 Kč, mohou uhradit cenu v několika splátkách dle domluveného harmonogramu. Termíny splatnosti splátek a výši splátek navrhne sám zákazník, bez potíží akceptujeme návrhy s dobou splatnosti do 4-6 měsíců, vždy je však možné se individuálně dohodnout.

Příklady splátek

Příklad 1

Celková cena: 13 000 Kč (založení firmy vč. správních poplatků, sídlo, přeposílání pošty, výpis z obchodního rejstříku, apostila).

Objednávka Platba zálohy 1. splátka 2. splátka
14.8. je firma objednána 14.8. – uhrazena záloha 8000 Kč 31.8. – uhrazena splátka 2000 Kč 30.9. – uhrazena splátka 3000 Kč

Příklad 2 (rychlejší splácení)

Celková cena: 26 100 Kč (založení firmy vč. správních poplatků, sídlo, přeposílání pošty, výpis z obchodního rejstříku, apostila, organizační složka v ČR vč. soudních a správních poplatků).

Objednávka Platba zálohy 1. splátka 2. splátka
14.8. je firma objednána 14.8. – uhrazena záloha 8000 Kč 31.8. – uhrazena splátka 6000 Kč 30.9. – uhrazena splátka 12100 Kč

Příklad 2 (pomalejší splácení)

Celková cena: 26 100 Kč (založení firmy vč. správních poplatků, sídlo, přeposílání pošty, výpis z obchodního rejstříku, apostila, organizační složka v ČR vč. soudních a správních poplatků).

Objednávka Platba zálohy 1. splátka 2. splátka 3. splátka 4. splátka
14.8. je firma objednána 14.8. – uhrazena záloha 8000 Kč 31.8. – uhrazena splátka 4525 Kč 30.9. – uhrazena splátka 4525 Kč 31.10. – uhrazena splátka 4570 Kč 30.11. – uhrazena splátka 4570 Kč

Podmínky k získání kreditu

Je-li zakladatelů firmy více, musí smlouvu podepsat všichni.

Pokud má objednatel přihlášené bydliště na ohlašovně obecního úřadu, je v insolvenci, v exekuci apod., obchodní úvěr poskytneme jen se zajištěním.

Jako formu zajištění pohledávky navrhujeme:

  • Směnka (s ručitelem): Doporučujeme směnku blanko – nevyplněnou směnku. Blankosměnka je opatřena doložkou „bez protestu“. Na blankosměnce nebude vyplněna směnečná suma a datum splatnosti. Směnku doprovází dohoda o vyplnění blankosměnky, která přesně stanovuje, za jakých podmínek lze blankosměnku vyplnit a věřitelem uplatnit.
  • Záruka (ručení): nejčastěji užívaná „bankovní“ záruka, či ručení jiným likvidním subjektem. Jedná se o písemné prohlášení, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.
  • Postoupení pohledávek (cese): jedná se o zajištění formou smlouvy o postoupení pohledávek. Koncový příjemce dodávky uhradí závazek kupujícího přímo prodávajícímu. Rozdílná marže kupujícího bude prodávajícím vrácena zpět na bankovní účet kupujícího. Dojde tak ke smluvnímu postoupení pohledávky postupitelem (prodávající – původní věřitel) potupníkovi (novému věřiteli).

Do výše přiděleného kreditu odebírá zákazník služby a v dohodnutém termínu splatnosti hradí jednotlivé splátky. Veškeré objednávky nad rámec obchodního kreditu musí zákazník uhradit ihned na základě zálohové faktury. Bez takové úhrady nebude služba, jejíž neuhrazená cena by přesáhla kredit, poskytnuta.

Kredit je v průběhu spolupráce hodnocen co do jeho výše a využití. Může být i z vážných důvodů zrušen – kvůli špatné platební morálce či neuhrazeným závazkům. Vždy máme zájem se s dlužícím zákazníkem dohodnout smírnou cestou a splatnost odložit, splátky snížit, akceptací adekvátního protiplnění apod. V krajním případě a zcela výjimečně se neuhrazené závazky postupují k mimosoudnímu inkasu inkasním společnostem nebo se závazek vymáhá přímo soudní cestou advokátní kanceláří.