Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Organizační složka zahraničního podniku

Základní pravidla pro fungování organizační složky:

Organizační složka v ČR je i nadále součástí zahraniční společnosti. Je důležité vědět, že organizační složka nemá sama o sobě právní subjektivitu a jejím zřízením v ČR a zápisem do českého obchodního rejstříku nevznikne nový právní subjekt. Uvedené mj. znamená, že nemůže ani uzavírat smlouvy. Jako smluvní strana vždy vystupuje zahraniční právnická osoba. Veškeré smlouvy, jejichž smluvní stranou by byla organizační složka, jsou neplatné.

V praxi to znamená, že na fakturách v části Odběratel či Dodavatel bude uváděna česká adresa:

Astrap Ltd., organizační složka
Ulice 5
15000 Praha 5
IČ: 12345678
DIČ: CZ12345678
Spisová značka: A 11111 vedená u Městského soudu v Praze

avšak na smlouvách, vč. smluv o dílo, kupních smlouvách apod., bude uvedena britská adresa:

Astrap Ltd.
5 Street
W1TW1T London
United Kingdom
Company No. 12345678

Na druhou stranu je vhodné ve smlouvě uvést, že se smlouva týká organizační složky (např. „služba bude dodána prostřednictvím organizační složky“).

Jako příklad takové smlouvy může sloužit Smlouva o vedení účtu se Citibank, ve které je jako smluvní strana uvedena „Citibank Europe plc“ se sídlem v Dublinu s poznámkou, že podniká na území České republiky prostřednictvím organizační složky se sídlem v Praze.

Organizační složka nemá:

  • právní subjektivitu,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • způsobilost být účastníkem řízení,
  • procesní způsobilost.

ANO, chci založit organizační složku v České republice

Zastupování:

V čele organizační složky je vedoucí organizační složky.

Vedoucí činí za zahraniční společnost veškeré právní úkony, které se týkají organizační složky. Je důležité si uvědomit, že vedoucí organizační složky nejedná za organizační složku, protože organizační složka nemá právní subjektivitu. Vedoucí jedná za zahraniční společnost v záležitostech týkajících se organizační složky.

V České republice vedoucí organizační složky vede jednání s obchodními partnery a uzavírá smlouvy, které se týkají organizační složky, ale smluvní stranou je vždy zahraniční společnost.

Zahraniční společnost také vedoucí zastupuje před českými úřady a soudy, jedná-li se o záležitosti týkající se organizační složky. Všechna jednání musí vedoucí činit osobně, nemůže např. udělit plnou moc advokátovi k právnímu zastoupení. Plnou moc advokátovi by musel udělit přímo statutární orgán zahraniční společnosti. V případě překročení pravomocí vedoucím organizační složky by učiněné právní úkony byly neplatné.